T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ - Kocatepe Anadolu Lisesi

Mevzuat

1-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 15.8.1983, No: 83/6950

Dayandığı Kanunun Tarihi             : 11.8.1982, No: 2698

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 30.10.1983, No: 18206

Yayımlandığı Düsturun Tertibi       : 5, Cildi: 22, S. 3287

 

Değişiklik; 20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı R.G.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

            Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yatılı okuma imkanı sağlamak üzere, parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle, paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için açılan pansiyonların yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

            Madde 2 - Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda açılan pansiyonların yönetimine, görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına, pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme esaslarına ve paralı yatılı öğrenci taksitlerinin alınmasına ilişkin temel konuları kapsar.

 

            Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

            "Okul" Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları;

            "Pansiyon" İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri;

             "Belletici" İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan parasız ve paralı yatılı öğrencilerin, ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer idari hususları yürütmekle görevli kişileri;

            İfade eder.

 

            Madde 4 - Bu Yönetmelik 11/08/1982 tarih ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Madde 5 - Milli Eğitim Bakanlığı parasız ve paralı yatılı okutulacak öğrenciler için pansiyon açabilir.

            Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tesbitinde, bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri imkanları dikkate alınır. Pansiyon ücretleri her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilir.

            Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile bu Yönetmelik kapsamına giren görevliler ve Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında hiç kimse barındırılamaz.

            Parasız yatılı öğrencilere ayrılan kontenjanlara, paralı yatılı öğrenci alınamaz.

 

    Madde 6 - Paralı yatılı okumak isteyen öğrencilerin sayısı pansiyona ait kontenjanı aştığı takdirde bu öğrencilerin kabullerinde aşağıdaki sıraya uyulur:

            a. Yurt dışındaki: vatandaşlarımızın çocukları;

            b. Mahrumiyet bölgelerinde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler;

            c. Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler;

            d. Devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunduğu halde bakacak kimseleri bulunmayan öğrenciler.

 

            Madde 7 - Okulların paralı yatılı öğrenci kontenjanı her öğretim yılından önce Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur. Öğrencilerin pansiyona kabulleri ile ilgili kontenjan sıralaması ve kayıt kabulleri, her öğretim yılı okula kayıt - kabul süresi içinde yenilenir. Ancak, bir önceki yılda paralı yatılı okuyan öğrencinin, süresi içinde kaydını yenilediği takdirde, aynı okulda paralı yatılı okuma durumu devam eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim

 

            Madde 8 - Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler çerçevesinde pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısını görevlendirir.

 

            Madde 9 - Müdür yardımcısı pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. Pansiyonla ilgili müdür yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:

            a. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak,

            b. Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini yapmak,

            c. Etüdlerin, zamanında ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,

            d. Yatılı öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenlemek,

            e. Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlamak,

            f. Ambardan, tabelaya göre günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kont-

rol etmek,

            g. Günlük tabelayı (varsa diyet uzmanı ile) hazırlatmak,

            h. Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını denetlemek,

            ı. Pansiyonlarla ilgili diğer görevleri yapmak.

 

            Madde 10 -  (Değişik: 20/10/2000-24206 R.G.) Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek, okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

            Bir günde;

             (Değişik: 20/10/2000-24206 R.G.)

            1 - Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3,

            2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3,

            belletici görevlendirilmesi esastır.

             (Değişik: 20/10/2000-24206 R.G.) Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.

Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır:

            a.Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek,

            b.Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etüdlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,

            c.Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,

            d.Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,

            e.Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

            f.Etüd aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,

            g.Etüdlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,

            h.Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek,

            i.Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tesbit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

             j.Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile ilgilenmek,

            k.Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek,

            l.Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

           m.Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

            n.Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 

            Madde 11 - Sayman mutemedi, pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür yardımcısına, üzerindeki hesaplar bakımından da bağlı bulunduğu saymana karşı sorumludur.

            Sayman mutemedinin başlıca görevleri şunlardır:

            a.Satın alınacak veya satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve artırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,

            b.Paralı yatılı öğrencilerin taksitlerini ve ücretle yemek yiyenlerin paralarını zamanında alarak saymanlığa yatırmak,

            c.Mutemet sıfatıyla kendisine verilen görevleri, maaş ve hesap işleri ile ilgili işlemleri günü gününe yapmak,

            d.Ödenekleri kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak müdürün vereceği emirlere göre harcamak ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve ayrıca bununla ilgili belgeleri "Ayniyat Talimatnamesi"nin gerektirdiği faturaların örneklerini satın alma ve satma kararlarını dosya halinde saklamak,

            e.Ödenek, maaş vb. ile senet defterlerini tutmak; her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgelerini hazırlamak,

            f.Günlük pansiyon tabelasını düzenlemek.

 

             Madde 12 - Ambar memuru pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür yardımcısına karşı sorumludur.

            Ambar memurunun başlıca görevleri şunlardır:

            a. Satın alınan eşya, araç-gereç, makine ve erzakın tesliminde hazır bulunmak, muayene edilerek kabullerine karar verilen erzak, araç gereç, eşya ve makineyi ambar veya depoda özenle korumak; tutmak, gerekli olan yerlere usulüne göre vermek,

            b. Demirbaş eşya esas defteriyle kullanılmaya yarayan erzak, eşya, araç-gereç ve makineye ait ambar ve depo esas defterlerini ve yatılı öğrenci eşya ve gerecini dağıtma defterini tutmak,

            c. "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre demirbaş eşya hakkında gereken

işlemleri tamamlamak,

            d. Sayman mutemedi tarafından düzenlenen tabelaya göre erzakı nöbetçi öğretmenin yanında çıkarmak ve tabelayı imza ettirmek,

            e. Depo çıkış pusulalarını düzenlemek ve müdüre imzalattırarak malzemeyi vaktinde ilgililere vermek, okula gelen yiyecek ve gerecin muayenesi ve teslimi için "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince yapılması gereken işleri izleyip sonuçlandırmak; bu iş ve işlemlerle ilgili belgeleri saklamak,

            f. Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya kayıtlarını, "Ayniyat Talimatnamesi" esaslarına göre zamanında yapmak, mali yıl başında ambar ve depo sayımları sonunda cetvel ve tutanakları düzenlemek.

 

            Madde 13 - Aşçı, çalışmalarında diyet uzmanına, diyet uzmanı yoksa müdür yardımcısına karşı sorumludur.

            Aşçının başlıca görevleri şunlardır:

            a. Günlük tüketim maddeleri tabelasına göre, kendisine teslim edilen bütün besin maddelerini (varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında) mevcut listeye göre en iyi şekilde pişirip hazırlamak, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlamak.

            b. Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanması ve eksiksiz olarak hazırlanması, tamamen yerine sarfını ve ziyan edilmemesini sağlamak,

            c. Mutfakta kullanılan bütün bakır kapların ve gereçlerin daima kalaylı ve temiz bulunmasına dikkat etmek, mutfağın genel temizlik ve çalışma disiplinini sağlamak.

 

            Madde 14 - Aşçı yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:

            a. Aşçı bulunmadığı zaman onun görevlerini yapmak,

            b. Aşçının vermiş olduğu diğer görevleri yapmak.

 

            Madde 15 - Pansiyonda görevlendirilen diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin başlıca görevleri şunlardır:

            a. Pansiyon, yemekhane, yatakhane ve tesisler ile eşyalarının temizliğini yapmak,

            b. Pansiyona gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek,

            c. Posta ve evrak dağıtım işini okul içinde ve dışında yürütmek,

            d. Mutfak işlerinde yardımcı olmak,

            e. Pansiyon tesislerinde geceleri, mesai saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yapmak,

            f. Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak,

            g. Okul idarecileri ve öğretmenlerin verecekleri pansiyon hizmeti ile ilgili diğer işleri yapmak.

 

            Madde 16 - Muayene ve Teslim Alma Komisyonu:

            Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.

            Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yılsonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

            Madde 17 - Pansiyonların bütçeleri, Mali yıl itibariyle düzenlenir ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanır.

 

            Madde 18 - Pansiyonların her türlü alım - satım, onarım işlemleri 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

 

            Madde 19 - Okul Müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.

 

            Madde 20 - Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin %55`ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler. Bunların yemek paraları her aybaşında peşin alınır.

Alınacak ücretler hesaplanırken bir önceki ay tabelasının günlük ortalaması esas tutulur. Bunlardan yemek yemeyecekleri günleri ile resmi tatil günleri hesaba katılmaz. Bu suretle yemek parası vermiş olanlara yenilmeyen öğünler için paraları geri verilmez veya ertesi aya devir olunmaz. Ancak okul bir hafta veya daha fazla süreyle tatil edilirse bu günlere isabet eden ve alınan ücret bir sonraki ayın hesabına aktarılır.

            Bakanlık müfettişleri ve Bakanlıkça görevlendirilenler ile başka okullardan gelen öğretmen ve öğrenci grupları, ücretin tamamını ödemek kaydıyla, pansiyonda yemek yiyebilirler.

 

            Madde 21 - Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır.

 

            Madde 22 - Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün, ikinci üçüncü ve dördüncü taksitler ise Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk on günü içinde olmak üzere dört taksitte alınır. Taksidini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.

            Eğitim yılı devamınca paralı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır. Eksik ise fark geri verilmez.

 

            Madde 23 - Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek paraları, makbuz karşılığı, sayman mutemetlerince alınarak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmi tatil günleri bu süreye dahil değildir.

 

            Madde 24 - Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek ücretlerinin % 88`ini pansiyonun bütçesinde gösterilen her türlü giderlerine harcamak, % 12`sini de Maliye Bakanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına alırlar.

            Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12`ler Milli Eğitim Bakanlığının uygun göreceği pansiyonların her türlü giderlerini karşılamak üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayrım yapılmaksızın hesaba alınır.

 

            Madde 25 - Saymanlıklar, her mali yıl, o yıl içindeki tahsil ettikleri pansiyon paralarının miktarını, bu paralardan yapılan harcamaları ve geri kalan miktarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderirler. Pansiyonlarda, yılı içinde harcanmayan paralar ertesi mali yıla devir olunur.

 

    Madde 26 - Birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden % 15 diğerlerinin ücretinden % 20 indirim yapılır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre beşinci ve daha düşük derecede aylık alan Devlet Memurları çocuklarından her birine ayrıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim farkları Devlet tarafından ödenir.

            Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat edenlerle emekli olanların çocukları bulundukları ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarını tamamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar.

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet Memurları, görev yerlerinde çocuğunun devam etmesi gereken ortaöğretim kurumu bulunmadığı takdirde, bu okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar. Bu indirim her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri için % 50 si oranındadır. İndirim sonunda çıkan fark Devlet Bütçesinden ödenir. Öğrenim yılı içinde mahrumiyet bölgesi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna, kendi isteği ile atananlar için de atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder. Bu hükümden yararlananlar yukarıdaki paragraf hükümlerinden yararlanamazlar.

            Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için belirtilen indirimler yapılmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Pansiyonun Sağlık ve Beslenme İşleri

 

            Madde 27 - Pansiyonun sağlık görevlileri şunlardır:

             a. Doktor,

             b. Hemşire veya sağlık memuru,

             c. Hasta bakıcı.

 

             Madde 28 - Doktorun başlıca görevleri şunlardır:

            a. Her öğretim yılında parasız yatılı ve paralı yatılı öğrencileri en az bir defa genel sağlık muayenesinden geçirerek sonuçlarının her birinin dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak; sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe vermek, bu öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtmek, bu gibi öğrencileri sık sık muayene etmek,

            b. Her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek muayeneye gönderilen öğretmen, belletici, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene etmek ve durumlarını bir deftere yazarak her biri hakkında gereken önlemleri almak,

            c. Reviri yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek, gerekli ecza ve ilaçların revirde bulundurulmasını sağlamak,

            d. Öğrencilere verilen yiyecek ve içeceklerin cinsine ve kalorisine dikkat etmek. Yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane ve diğer kısımları sağlık bakımından sık sık kontrol ederek gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasını okul müdürlüğüne bildirmek ve uygulanmasını sağlamak.

 

            Madde 29 - Pansiyonun sağlık işlerini yürütmek üzere görevlendirilen doktor

dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır:

            a. Doktorun ve müdür yardımcısının emirlerine uygun olarak revire ait işleri, hasta bakımı, ilaçların verilmesi, enjeksiyonların yapılması, revirdeki hastaların beslenme ve öğrencilerin sağlık fişlerinin düzenlenmesi ile ilgili işleri yapmak,

            b. Okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin yardımı ile yılda bir defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlamak,

            c. Öğrencilerin katılacakları milli bayram, diğer törenler ile her türlü eğitici kol faaliyetlerine ilişkin toplantı, gezi ve çalışmalara katılmak,

            d. Revirin düzenini ve temizliğini sağlamak,

            e. Kendine teslim edilen eşyanın ve ilaçların iyi bir şekilde muhafazasını ve kullanılmasını sağlamak,

            f. Okul yönetiminin ve doktorun vereceği sağlıkla ilgili diğer işleri yapmak.

 

            Madde 30 - Pansiyonun sağlık işleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

            a. Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler revire yatırılır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlardan paralı yatılı olanlar velilerinin yanına, parasız yatılı olanlar ise hastaneye veya prevantoryuma veyahut sanatoryuma gönderilirler.

            b. Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici, memur ve hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. Ancak bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.

            c. Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor düzenlenir.

 

            Madde 31 - Okul mutfağına tabela dışında hiçbir yiyecek sokulmaz. Özel yemekler pişirilmez. (Hasta yemekleri ve ders uygulaması gereği yapılan yemekler dışında).

 

            Madde 32 - Yemekhane dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanları dışında yemekhanede kimseye yemek verilmez. Revirde yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

 

             Madde 33 - Revirde tedavi edilmekte bulunanlar ile sağlıkları yönünden özel bakımları ve ayakta tedavileri gereken öğrencilerle eğitici çalışmalara katılıp özel yemek verilmesi gerekenlere doktorun tesbit edeceği veya ek olarak verilmesini gerekli göreceği yemekler verilebilir.

 

            Madde 34 - Her gün verilecek yemeklerin türleri ve nicelikleri bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listeleri okul doktorunun varsa diyet uzmanının görüşleri de alınarak okul idaresince düzenlenir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istek ve ihtiyaçları mevsim ve bütçe durumu göz önünde bulundurulur.

 

            Madde 35 - Öğretim programlarında yemek pişirme ve beslenme konuları bulunan okullarda, yemek yemeye hakkı olan öğrencilere, uygulamalı derste kullanmak üzere istihkakı olan erzak ders malzemesi olarak verilebilir.

 

            Madde 36 - Hazırlanan yemekler kontrol edilmeden öğrencilere verilmez. Yemeklerden birer porsiyon 24 saat buzdolabında bekletilir.

 

            Madde 37 - Ekmekler dilim halinde hazırlanarak herkesin yiyeceği kadar verilir. Serviste savurganlığı önleyici tedbirler alınır.

 

            Madde 38 - Evci, izinli, raporlu ve diğer nedenlerle okulda bulunmayan öğrenci ve personel, bulunmadıkları sürece tabelaya konulmaz.

 

            Madde 39 - Okulun tatil olduğu zamanlarda okulda kalmak zorunda olan öğrencilerin pansiyon hakları yıl içindeki gibi sürer. Diğer görevliler için tatillerde yemek çıkarılıp çıkarılmamasına okul müdürü karar verir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

            Madde 40 - Pansiyonlar için bütün defter, çizelge, dosya ve hesapların okulun gündüzlü kısımları ile ilgili kayıtlardan ayrı tutulması gerekir. İlgili maddelerde yazılan hesap, demirbaş hizmetleri ve satın alma işleri ile ilgili olan defter ve çizelgelerden başka şu defterler, çizelgeler ve dosyalar tutulur.

            a. Gündelik defteri,

            b. Ambar esas defteri,

            c. Ambar hesaplarını denetleme defteri,

            d.Günlük tabela (yiyecek ve yakacak için ayniyat isteme pusulası yerine kullanılır.)

            e. "Ayniyat Talimatnamesi" ne göre tutulması gereken liste ve pusulaların, muayene raporları ve çizelgeler, tutanaklar, müsbit kağıtların asıl ve örnekleri,

            f. Öğrenci taksit defteri, öğrenci taksitleri ile ilgili gönderme pusulalarının örnekleri, alındıların dip koçanları,

            g. Öğrenci eşya dağıtım defteri,

            h. Revir defteri,

            ı. Eczane defteri, (ambar esas defterinin yardımcı defteri olarak tutulur.)

            i. Her gün tabelaya giren öğrenci, memur, öğretmen, belletici ve hizmetlilerin adlarını belirleyen tabela mevcudu defteri,

            j. Yatılı öğrenci yoklama defteri,

 

            Madde 41 - Bütün defterlerle çizelge ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz yazılması gerekir. Yanlış yazıldığı takdirde yazının veya rakamın üzeri okunacak şekilde çizilir ve doğrusu yazılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

            Madde 42 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden evvel yayımlanmış olan "Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği", "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği", "İmam-Hatip Okulu İdare Yönetmeliği", "Yatılı-Pansiyonlu İlkokullar Yönetmeliği”ndeki pansiyonla ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Madde 43 - Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

2-İÇ YÖNETMELİK

Bu yönerge “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği’nin” 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN      
UYGULANMASI:


Öğrenciler sabah saat 06.00’da nöbetçi belletici öğretmenler tarafından uyandırılır.

06.00 – 07.00 saatleri arasında öğrencilerin kahvaltıları belletici öğretmenler nezaretinde yaptırılarak okullara gönderilmeleri sağlanır.

Öğle yemeğinin 12.00 – 13.30  saatleri arasında belletici öğretmen nezaretinde yedirilmesi sağlanır.

Saat 17.30’da nöbetçi belletici öğretmenlerin karşılıklı nöbet devir-teslimi gerçekleşir.

18.30 – 18.45 saatleri arasında tüm öğrencilerin yemekhanede belletici öğretmen tarafından yoklama ve kontrollerinin yapılması, yurda dönmeyen öğrencilerin belirlenmesi ve nedenleri araştırılır.

19.00 – 21.30 saatleri arasında etütler nöbetçi belletici öğretmenler nezaretinde yaptırılır.

Saat 22.30’da nöbetçi belletmen öğretmenler yatakhanelerde tüm öğrencilerin yatmalarını sağlayarak yatakhane yoklamasını alırlar.

Gerekli son güvenlik önlemlerinin (Elektrik,ısı,dış kapılar vb.)alınıp, alınmadığı kontrol edilerek istirahat çekilir.

Cuma günü akşam yemeği 18.00 – 18.30 arası belletici öğretmenler kontrolü altında yenilir. 18.30 – 19.30 saatleri arasında yemek sonu temizliği yapılır, 19.30 – 22.30 arası banyo, temizlik işleri yaptırıldıktan sonra TV seyredilebilir veya serbest çalışılır.

Cumartesi ve Pazar günleri gündüz öğrencilere ihtiyaçlarını karşılamak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak için sabah 08.00’deki kahvaltıdan sonra 08.30 – 12.00 saatleri ve 13.00 – 17.30 saatleri arasında izin verilir.

Öğrencilerin katılmaları uygun görülen sosyal faaliyetler için müdür ve müdür yardımcısından izin alınır.

 

ETÜT SAATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Etüt salonunda asılı bulunan öğrenci başarı tablosundan faydalanılarak özellikle başarısız dersi olan öğrenciler daha titiz bir şekilde gözlenmeli ve derslerinde yardımcı olunmalıdır.

Etütlerde öğrencilerin gürültüsüz ve verimli bir çalışma yapmasını sağlamak için öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenip, hangi derslere çalışıldığı gözlenir.

Akşam etütleri için de aynı yöntemler takip edilir.

Üniversite sınavlarına hazırlanmak veya ödev yapmak için etütlerinden sonra izin alan öğrencilere saat 24.00’a kadar yada sabaha kadar  izin verilir. Ancak çalışmaları nöbetçi belletici öğretmenler tarafından gözlenir.

 

PANSİYON ÖĞRENCİ BAŞKANLARI:

Pansiyon Öğrenci Başkanları;

Pansiyon öğrenci başkanı bütün öğrencilerin temsilcisidir. Eğitim ve öğretim yılı başında gizli oyla bütün öğrenciler tarafından seçilir.

Nöbetçi belletici öğretmenin en yakın yardımcısıdır.

Diğer başkanların görevlerini gereği gibi yapmalarında yol gösterir, öncelik eder.

Etüd, yemekhane yoklamasında ve banyo işlerinde nöbetçi belletici öğretmene yardımcı olur.

Öğrencilerin pansiyon iç yönergesine göre hareket etmelerini sağlar.

Pansiyon demirbaş eşyasının korunması ve amacı doğrultusunda kullanılması için öğrencileri uyarır ve örnek olur.

Yatakhanelerin düzenli bulundurulması ve kullanılması için yatakhane başkanlarını denetler.

Öğrencilerin isteklerini belletici nöbetçi öğretmen ve pansiyon müdür yardımcısına iletir.

 

Yatakhane Başkanları;
Yatakhanedeki öğrenciler tarafından seçilir.

Pansiyon öğrenci başkanının yardımcısıdır.

Yatakhanelerin temiz ve düzenli bulundurulması için öğrencileri uyarır.

Yatakhanedeki öğrencilerin sessiz olmalarını sağlar ve başka yatakhanelerden öğrencilerin girmelerini önler.

Öğrencilerin ayak ve çorap temizliklerini kontrol eder ve bu temizliğin yapılmasını sağlar.
Yatakhane içerisinde gelişigüzel asılmış ve konmuş ( havlu, çanta, çorap, kitap, iç çamaşırı, vb.) eşyaların ilgili yerlere konmasını sağlar.

 

Etüt Başkanları; 
Sınıftaki öğrenciler tarafından seçilir.

Pansiyon başkanının yardımcısıdır.

Etütlerde yoklamaların eksiksiz olarak alınmasını sağlar.

Sınıfta genel ahlak kurallarına aykırı davranan öğrencileri nöbetçi belletici öğretmene bildirir.

Etüd sınıfına başka sınıflardan öğrencilerin girmesini engeller.

 

NÖBET İŞLERİNİN DÜZENLENMESİ;

Yurt nöbeti üç grupta yapılır;

Nöbetçi belletici öğretmen nöbeti,

Nöbetçi öğrenci nöbeti (danışma, temizlik, yemekhane),

Nöbetçi personel nöbeti,

Nöbetçi Belletici Öğretmen Nöbeti;
Nöbetçi belletici öğretmenlerin nöbet saati 17.30’da başlar, ertesi gün saat 17.30’da biter.

Nöbet bir önceki nöbetçi belletici öğretmenden pansiyonun tümü kontrol edilerek teslim alınır ve durum nöbet defterine yazılır.

Nöbetçi belletici öğretmen, pansiyon yönetmeliğinde belirtilen görevlerini yerine getirir.

Nöbetçi belletici öğretmen, sabah etüdünden sonra pansiyon nöbetçisi öğrencilere gerekli uyarıları yaparak görev yerlerine gitmelerini sağlar.

Günlük zaman çizelgesini uygular.

Cuma günleri tüm öğrencilerin saat 19.00’dan itibaren banyo yapmalarını sağlar. Sabahları ihtiyaç halinde elektrikli termosifonu kullandırır.

Danışma Nöbetçi Öğrenci Nöbeti;
Pansiyon girişinde bulunan danışmada bir öğrenci sabah 07.30’dan akşam 21.30’a kadar nöbet tutar.

Nöbetçi öğrenci pansiyona gelen ziyaretçileri ziyaretçi defterine kaydederek görüşmenin ziyaretçi odasında yapılmasını sağlar.

Ziyaretçiler hafta içi 17.30 – 18.30 arası, Cumartesi ve Pazar günleri; sabah 09.00, akşam 17.30’a kadar yapılabilir.(acil durumlar hariç)
Pansiyon telefon santraline gelen telefonu ilgiliye bağlayarak görüşmeyi sağlar.

Öğrencilere gelen telefonları da anons ederek ilgili öğrencinin telefon görüşmesinin danışmada yapılmasını sağlar.

Müdür yardımcısı ve belletici öretmenin vereceği diğer görevleri yapar.

 

Temizlik Öğrenci Nöbeti;
Pansiyon temizliği için nöbetçi öğrenci listesi yapılır.

Temizlik nöbetçi öğrencinin nöbeti, sabah etüdünden sonra başlar, yatma saatinde sona erer.

Nöbetçi belletici öğretmenler tarafından temizlik nöbetçilerine aşağıdaki bölgeler temizlettirilir.

Yatakhane pencereleri ve kapıları, giriş katta bulunan ayakkabı dolapları düzenlettirilir ve açılarak havalandırılır.

Yurt içindeki halıfleksli bölgeler (idari odalar, belletici odaları vb.) elektrik süpürgesi ile, tuvaletler, lavabolar, banyo kabinleri ilgili temizlik maddeleri ile, karo döşemeli bölgeler paspas ile, kirlenen kapı, pencere ve yağlı boya duvarlar sabunlu su ile temizlettirilir.

 

Yemekhane Nöbetçi Öğrenci;
Yemekhane nöbetçi öğrenci listesi pansiyon Müdür yardımcısı tarafından yapılır.

Günlük tabelada yazılı erzakın kazana girmesinde ve gereği gibi kullanılmasında aşçıya yardımcı olur.

Mutfağa işi olmayan kimselerin girişini önler.

Yemek dağıtımı, ekmek ve diğer malzemelerin zamanında masalara konmasını temin eder .

Nöbet mahallini pansiyon öğrenci başkanına haber vermeden terk edemez.

 

Nöbetçi Personel

Nöbetçi personel pansiyonun kapalı olduğu günlerde 24 saat nöbet tutar (Yaz tatili, bayram tatili vb. günler dahil) ve bekçi kontrol saatini kurar.

Nöbet esnasında pansiyonun tümünden sorumludur.

Elektrik, ısı, su ve tüp gaz tesisatlarını kontrol eder.

Nöbet esnasında meydana gelen aksaklıkları nöbet defterine rapor eder.

Önemli olayları emniyet müdürlüğünün 155 numaralı telefonuna, yangın ihbarını da itfaiyenin ilgili telefonuna yapar.

Önemli olayları anında pansiyon müdür ve müdür yardımcısına bildirir.

Pansiyona izinsiz giriş ve çıkışları önler.

 

TEMİZLİK İŞLERİNİN YAPTIRILMASI:
Pansiyon temizliği 2092 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Temizlik Rehberi” ne göre yaptırılır.

 

1-Hizmetliler;
Kendilerine verilen ünitelerin temizlik işlerini temizlik rehberindeki günlük, haftalık, aylık, yarı yıl ve yaz tatili planlarına göre en iyi şekilde yapar.

Kendilerine verilen temizlik araç ve gereçlerinin temiz, ekonomik ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasından ve bakımından sorumludurlar.

Pansiyon müdür yardımcısı ve belletici nöbetçi öğretmenin kendisine vereceği diğer temizlik görevlerini yapar.

 

2-Öğrenciler;
Yönerge’nin 4’üncü maddesinde temizlik öğrenci nöbeti başlığı altında verilen ilgili görevleri yaparlar.

Yemekhanenin Düzenlenmesi ve Yemek Hazırlıkları:
Tabldotta bulunan yemeklerin malzemeleri bir gün önceden pansiyon yönetmeliğinde belirtilen ilgililer tarafından tartılarak çıkartılır.

Çıkarılan erzaklar aşçı ve aşçı yardımcıları tarafından yıkanıp, temizlenir ve ıslatılacak olan bakliyatlar suya konulur.
Sabah kahvaltılısı aşçı tarafından saat 05.00’te hazırlanır.

Aşçı yardımcıları da gerekli hazırlıkları saat 06.00’ye kadar yaparlar.(Ekmek doğranması ve servisin hazırlanması gibi).

07.00’de etüt bitimi ile kahvaltı saati başlar, bütün öğrencilerin kahvaltı yapmaları sağlanır.

Yemekhane masalarının, çatal, kaşık ve servis tabaklarının yıkanması ve yemekhanenin iç temizliği aşçı yardımcısı tarafından yapılır.

Aşçı, sabah kahvaltısından sonra öğle ve akşam yemeklerinin pişirilmesi için hazırlıklarını yapar ve pişirir.

Yemek öğrencilere yedirilmeden önce son kontrol yapılarak numunesi sefer tasına, belletici öğretmen ve aşçı tarafından konularak 24 bekletilmesi sağlanır.

Kalorifer ve Buhar Kazanlarının Kullanılması
Pansiyonda kalorifer 24 saat yakılır. 24 saat sıcak su bulunur.

 

Çamaşırhanenin Kullanılması ve Düzenlenmesi
Pansiyonda kalan öğrencilerin kirli çamaşırları banyo yapımından sonra çamaşırhane de toplanarak ilgili hizmetli tarafından makinelerde yıkanarak kurutulur.

Öğrencilerin çamaşırlarının karışmaması için çamaşırlar üzerinde isim yazılı file ile alınır.

Nevresimler, yatak ve yastık çarşafları en fazla 15 günde bir değiştirilir, yıkanır ve ütülenir.

Çamaşırların yıkanması ve asılması esnasında nöbetçi öğrencilerden yararlanılır.

 

ÇEVRE DÜZENİ
Bahçede ekili bulunan ağaçlar, güller ve çimler sürekli bakımlı halde bulundurulur.

Bahçe temizliği görevlilerle yardımcı olmak üzere zaman zaman öğrencilere toplu olarak yaptırılır.

Bahçede bulunan oyun alanları en çok 7 gün aralıklarla süpürülür ve temizlenir.

 

ÖĞRENCİLERİN UYACAĞI KURALLAR
Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamalıdır.

Pansiyona ait eşya ve mefruşatın yerini değiştirmemelidir.

Pansiyon içinde laubali hareketlerde bulunmamalı ve yatakhaneler dışında pijama ile dolaşmamalıdır.

Temizliğe dikkat etmeli ve her gün yatağını düzeltmelidir.
Yemekhane dışında yiyecek maddesi bulundurmamalı ve yememelidir.

Günlük zaman çizelgesinde öngörülen hususlara uymalıdır.

Duvarlara çivi çakmamalı ve kesinlikle resim, afiş, çizelge vb. asmamalıdır.

Yalan söylememeli, hırsızlık yapmamalı, pansiyondan ayrılırken bavul, çanta gibi eşyalarını yetkililere kontrol ettirmelidir.

Yatakhanelerde elektrikli tıraş makinesi, radyo teyp gibi cihazları kullanmamalıdır.

Başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıdır.

Dolaplarını, yatakhane dolap yerleşim planı ve kullanma talimatına uygun kullanmalıdır.

Pansiyon idaresinden izin almadan ayrılmamalıdır.

Pansiyon yetkililerinden izinsiz ziyaretçi kabul etmemelidir.

 

DİĞER HÜKÜMLER
“Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve “İç Yönerge” hükümlerine aykırı davranan ve disiplini bozan öğrenciler hakkında “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Bu Yönerge, her öğretim yılı ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenir.

Bu yönergede yazılı olarak bulunmayan işlerin yapılması için mutlaka okul müdürü, yurt müdür yardımcısından ve belletici öğretmenlerden izin alınarak yapılması gerekir.

Pansiyon görevlilerine “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği”ndeki görevleri ve “İç Yönerge” yazılı olarak tebliğ edilir ve öğrencilerin devamlı okuyabileceği bir yere asılır.

Yayın: 2012-12-25 - Güncelleme: 2012-12-25 15:00:12 - Görüntülenme: 514